Dokumentácia

Základný balík dokumentácie z OPP obsahuje :

 1. Požiarny štatút
 2. Požiarny poriadok pracoviska
 3. Požiarne poplachové smernice
 4. Požiarny evakuačný plán
 5. Grafická časť požiarneho evakuačného plánu
 6. Požiarna kniha
 7. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 8. Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 9. Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 10. Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 11. Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 12. Ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis
 13. Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi