V rámci činnosti technika požiarnej ochrany vykonávame:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie pred požiarmi v súlade so skutočným stavom 
  • určovanie požiadaviek  protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie  a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách