ŠKOLENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI :

  • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
  • Školenia zamestnancov s overením vedomostí
  • Školenie zamestnancov pri preradení na inú prácu
  • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí
  • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • Školenie vodičov referentských vozidiel (vydanie preukazu o školení)