Dokumentácia
Základný balík dokumentácie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahuje :
 1. Projekt BOZP
 2. Projekty vzdelávania zamestnancov
 3. Politiku BOZP
 4. Pegulatív osobných ochranných pomôcok
 5. Analýza rizík na pracovisku
 6. Traumatologický plán
 7. Vymenovanie zástupcu zamestnancov podľa zákona o BOZP
 8. Pokyn pre manipuláciu s bremenami
 9. Návrh smernice o zabezpečení nepravidelného kontrolného systému dychových skúšok
 10. Záznam o vstupnom školení novoprijatých zamestnancov
 11. Projekt pre vodičov referentských vozidiel
 12. Pokyn pre prácu so zobrazovacími jednotkami / práce na počítači/
 13. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám detí do konca deviateho mesiaca po pôrode
 14. Iné predpisy a pravidlá potrebné pre činnosť Vašej firmy