Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostnotechnickej služby obsahuje :

  • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP
  • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie BOZP
  • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a oborných školení  v oblasti BOZP 
  • vypracovanie harmonogramu periodických činností ( kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok,  školenia) a dohľad nad nimi
  • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP 
  • účasť na vyšetrovaní úrazov , vypracovanie záznamov, rozborov a správ
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození , posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami